Címlap » Partnerek » Hirdetmények

Általános Szerződési Feltételek - ÁSZF

1. Alkalmazási kör

1.1. A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a BUDAPEST AIRPORT BUDAPEST LISZT FERENC NEMZETKÖZI REPÜLŐTÉR ÜZEMELTETŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (székhely: 1185 Budapest, BUD Nemzetközi Repülőtér; cégjegyzékszám: 01-10-044665; adószám: 12724163-4-44; csoportos ÁFA azonosító: 17781145-5-44; a céget nyilvántartó cégbíróság: a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága) (a továbbiakban: BUD) és valamely üzleti partnere (a továbbiakban: Partner) (a továbbiakban együttesen: Felek) között a Partner ajánlatának BUD által megrendelőlap formájában történő elfogadásával - és nem külön íven szerkesztett okirat formájában - létrejött szerződés általános feltételeit tartalmazza, amely alapján a BUD valamely árut vagy szolgáltatást rendel meg a Partnertől és a BUD főkötelezettsége pénzfizetési kötelezettség (a továbbiakban: Szerződés).

1.2. Az ÁSZF-et akkor kell alkalmazni, ha a BUD lehetővé tette, hogy tartalmát a Partner megismerje és azt a Partner kifejezetten elfogadta. Ilyen elfogadásnak minősül az is, ha a BUD felhívására és tájékoztatására a Partner az ajánlatát úgy adja, hogy az ajánlatában elfogadja a jelen ÁSZF tartalmát és tudomásul veszi, hogy az ajánlatának BUD általi elfogadása esetén a jelen ÁSZF a Szerződés részévé válik.

1.3. Ha a Felek az ÁSZF alkalmazásában a fentiek szerint megállapodtak, utóbb a Feltételek alkalmazását csak közös megállapodással zárhatják ki.

1.4. Az ÁSZF a mindenkori hatályos, kogens (eltérést nem engedő) jogszabályok keretein belül, azok figyelembevételével érvényesek.

1.5. Ha az ÁSZF-ben és a Szerződésben rögzített feltételek között ellentmondás van, az utóbbiak az irányadók.

2. A Szerződés teljesítése

2.1. A Partner köteles a Szerződésben rögzített kötelezettségeit az ott meghatározott ár(ak)on és határidő(k)ben, első osztályú minőségben teljesíteni. A Partner köteles BUD-al előzetesen egyeztetni a szállítás vagy szolgáltatás nyújtásának pontos idejéről.

2.2. A teljesítés helye a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér (a továbbiakban: Repülőtér). Áruk szállítása esetén Partner az árut saját költségére – beleértve a vámot és egyéb illetékeket is - és kockázatára köteles a teljesítési helyre eljuttatni (DDP, INCOTERMS 2000., 6. változat). Amennyiben a Szerződés nem kifejezetten áru megrendelésére és szállítására jött létre, de a szolgáltatás részét képezi a szállítás, úgy az esetleges szállítási költségek a Partnert terhelik. A kárveszély a teljesítés időpontjában száll át a BUD-ra.

2.3. A Partner (beleértve munkavállalóit, közreműködőit is), illetve járművei a Repülőtérre csak a megfelelő engedélyek birtokában léphetnek be. A Partner (beleértve munkavállalóit, közreműködőit is) a Repülőtérre történő belépés esetén a 2012. évi II. törvény 228. §-a alapján köteles betartani a Repülőtér rendjére vonatkozó szabályokat, mely a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 50/A. § (2) bekezdése alapján a BUD által kiadott és a légiközlekedési hatóság által jóváhagyott mindenkor hatályos, a www.bud.hu oldalon megismerhető szabályzatot jelenti. A Partner felelős azért, hogy e szabályokat az alkalmazottaival, közreműködőivel ismertesse és betartassa.

2.4. A BUD jogosult a Partner teljesítését mennyiségi és minőségi, műszaki szempontból ellenőrizni a teljesítés átvételekor és azt követően. A mennyiségi illetve minőségi eltéréseket a BUD jegyzőkönyvben rögzíti, és ennek egy példányát a Partnernek a teljesítés átvételekor átadja. Az ellenőrzés elmaradása nem érinti az esetleges hibás teljesítésből eredő jogkövetkezményeket. Ha a teljesítés nem felel meg a Szerződésben vagy a jogszabályokban, illetve szabványokban rögzített minőségi, műszaki követelményeknek, a BUD az átvételt megtagadhatja. Ilyenkor a Partner a többletköltségek viselése mellett megfelelően teljesíteni köteles; ez nem érinti a Partner esetleges kötbérfizetési kötelezettségét. Áru szállítása esetén az átvételkor megtörténő mennyiségi vizsgálat alatt az értendő, hogy BUD az átvett áru mennyiségét és a szállítólevélen feltüntetett darabszámot összeveti, minőségi vizsgálat alatt pedig az értendő, hogy BUD megvizsgálja az áru csomagolásának épségét, amely csomagolásnak alkalmasnak kell lennie arra, hogy a dolog épségét a fuvarozás időtartama alatt megóvja.

2.5. A Szerződés a Partner részéről csak a valamennyi kötelezettségének teljesítéséről felvett, a mindkét fél által aláírt jegyzőkönyvvel vagy szállítólevéllel (teljesítésigazolással) tekintendő teljesítettnek. BUD a teljesítésigazolás aláírását megelőzően kifejezetten megjelölhet egy vagy több kapcsolattartó és a teljesítésigazolás aláírására jogosult személyt, ennek hiányában csak a cégszerű aláírás érvényes. A teljesítés napja a teljesítésigazolás Felek általi aláírásának időpontja.

2.6. Ha a Partner a Szerződéssel összefüggésben határozott időtartamú garanciát vállal, ezt a Szerződés hibátlan teljesítéséért vállalt jótállásnak kell tekinteni. Ha a Partner „a jogszabályokban meghatározott időtartamra” szövegezéssel, vagy ezzel tartalmilag azonos más szövegezéssel vállal garanciát (jótállást), és az adott termék vagy szolgáltatás vonatkozásában jogszabály nem állapít meg jótállási kötelezettséget, a vállalt jótállás időtartamának a Ptk. kellékszavatossági szabályai szerinti jogvesztő igényérvényesítési határidő tartamát kell tekinteni.

2.7. BUD fenntartja a jogot arra, hogy építési-szerelési projekt esetén C.A.R. biztosításának hatályát a Partner előzetes tájékoztatása mellett a Partnerre is kiterjessze. A C.A.R. biztosítás feltételei az alábbiak:

2.7.1. A BUD vállalja, hogy megköti az építési-szerelési projektre az ún. építés–szerelésbiztosítási („Construction All Risks Insurance”, továbbiakban „C.A.R”) biztosítási szerződést, amelynek vagyon- és felelősségbiztosítás is részét képezi. A „C.A.R” biztosítás érvényessége csak és kizárólag az Építési/kivitelezési Időszak alatt végzett munkákra, illetve 12 hónap szavatossági időszakra fog kiterjedni. Mivel a Partner a „C.A.R” kötvényen biztosított félként fog szerepelni, a BUD fenntartja a jogot, hogy a „C.A.R” biztosítási szerződés költségeit arányosan és ésszerűen tovább hárítsa a Partnerre. A „C.A.R” szerződésnek többek között belföldi szállítmánybiztosítási kiegészítést is tartalmaznia kell.

A BUD két kötvény megkötését vállalja. Az egyik az építés-szerelésre vonatkozó vagyon- a másik a felelősségbiztosítási feltételeket tartalmazza. Az áthárítás mértéke mindkét kötvény esetében a projektérték és 0,0049 szorzó szorzata. A felelősségbiztosítás vonatkozásában az áthárítás egy éves fedezetet biztosít. A BUD évente újítja a fedezetet és határozza meg az áthárítás mértékét.

2.7.2. A Partner köteles megkötni az alábbi biztosítási szerződéseket az alábbi feltételekkel:
1. A munkavállalóit ért balesetekre vonatkozó munkáltatói felelősségbiztosítást, minimálisan 20.000.000 Ft/kár és 100.000.000 Ft/év kártérítési limitre.
2. Kötelező gépjármű felelősségbiztosítást a repülőtér területére bármilyen okból belépő gépjárműveire vonatkozóan.
3. Üzemi és gépi berendezésekre, felszerelésekre vonatkozó vagyonbiztosítás az építkezések során használt berendezésekre, eszközökre és gépekre. A biztosítási összegnek ezen eszközök teljes pótlási értékének kell lennie.

A Partner köteles biztosítani, hogy ezen szerződéseket alvállalkozói is megkötik az alvállalkozói láncolat egészében.

2.7.3. Partner tudomásul veszi és hozzájárul ahhoz, hogy jelen szerződésben meghatározott „CAR” biztosítási díjakat/(díjat) a BUD jogosult jelen szerződés aláírását követően BUD részére kiszámlázni. A Partner a számla szerinti összeget a számla keltét követő 30 napon belül köteles a BUD számlán feltüntetett bankszámlaszámára átutalni.

Amennyiben a számlán jelzett határidőig a biztosítás ellenértéke nem érkezik meg, BUD jogosult a mindenkor érvényes Ptk. szerinti késedelmi kamatot felszámítani.

A kiállított számlával kapcsolatos kifogás kizárólag írásban nyújtható be a számla kibocsátását követő 30 napon belül. A kifogás benyújtásának dátumaként azt a napot kell tekinteni, amelyik napon a kifogás a BUD Számlázási és követelés kezelési osztályára beérkezett.

Amennyiben a kifogás elfogadásra kerül, a szükséges korrekcióra a mindenkor hatályos általános forgalmi adóról szóló törvény vonatkozó előírásainak megfelelően kerül sor a BUD által.

A kifogásnak részletesnek kell lennie, tartalmaznia kell minden adatváltozást, továbbá minden releváns bizonyítékot. A kifogás benyújtása nem mentesíti a Partnert a vitatott összeggel csökkentett számla értéknek fizetési határidőig történő kiegyenlítése és késedelmes teljesítés esetén a késedelmi kamat megfizetése alól.

A Partner jogosult a fedezetigazolásból másolati példányt átvenni, valamint a C.A.R. biztosítás részleteire, záradékaira és a benne foglalt kizárásokra vonatkozóan tájékoztatást kapni.

A Partner a biztosítás alapján felmerült bármely kártérítési igényét köteles haladéktalanul benyújtani a BUD-hoz. A BUD fenntartja a jogot arra, hogy ezt az igényt a Biztosítónál intézze és kezelje. A Partner és a Biztosító közötti esetlegesen történt valamennyi levelezést másolatban meg kell küldeni a BUD részére.

3. Ellenérték megfizetése

3.1. BUD köteles a Partner teljesítésének Szerződésben meghatározott ellenértékét megfizetni a Partner szerződésszerű, BUD által a teljesítésigazolás aláírásával elfogadott teljesítése esetén. A fizetés pénzneme: a Szerződésben meghatározott devizanem.

3.2. BUD az ellenértéket a Partner által szerződésszerűen és szabályszerűen kiállított számla alapján fizeti meg, a fizetési határidő a számla kézhezvételétől számított harminc (30) nap. A Partner a számlán az alábbi számlázási címet köteles feltüntetni: 1185 Budapest, BUD Nemzetközi Repülőtér. A Partner a számlán köteles feltüntetni az adószámát (közösségi adószámát) és a BUD által megadott megrendelés számot. A számlához minden esetben csatolni kell a 2.5. pontban foglaltaknak megfelelően kiállított, eredeti aláírással ellátott teljesítésigazolás másolati példányát. Amennyiben a számla nem szerződésszerűen vagy nem a hatályos jogszabályoknak megfelelően került kiállításra, illetve a beszerzési rendelés szám nincs feltüntetve, úgy BUD a számlát visszaküldi és ebben az esetben BUD értelemszerűen nem eshet késedelembe. A fizetéseket a Partner számlán megjelölt bankszámlaszámára történő banki átutalással kell teljesíteni.

3.3. BUD jogosult a fizetendő számlából levonni a Partnert terhelő esetleges kötbér összegét.

3.4. Amennyiben BUD késedelmesen tesz eleget fizetési kötelezettségének, úgy a Partner által írásban jelzett kérelme alapján a Polgári Törvénykönyvben foglalt mértékben tesz eleget késedelmi kamatfizetési kötelezettségének.

4. Kötbér és Partner felelőssége

4.1. Amennyiben a Partner bármely okból — kivéve a vis major esemény következtében fellépő késedelem esetét — a Szerződésben meghatározott határidőhöz képest a teljesítéssel késedelembe esik, úgy kötbért köteles fizetni a BUD részére (a továbbiakban: Késedelmi Kötbér). A Késedelmi Kötbér mértéke a nettó Díj 1%-a (egy százaléka) a késedelem minden megkezdett napjára vonatkozóan, de legfeljebb a teljes nettó vállalkozói díj 30% (harminc százaléka). Amennyiben a Partner késedelme következtében a Késedelmi Kötbér eléri a jelen pont szerinti maximális értéket, úgy BUD választása szerint jogosult elállni, vagy felmondani a szerződést, és - mindkét estben - meghiúsulási kötbért követelni a Partnertől. Amennyiben BUD az elállást választja, úgy nem köteles a teljesítéshez fűződő érdekmúlást bizonyítani. Felmondás esetén BUD és Partner kötelesek a felmondás közlésének napján fennálló állapot szerint elszámolni egymással.

4.2. Amennyiben a teljesítés a Partner felróható magatartása, a teljesítés megtagadása vagy lehetetlenülése, vagy fenti 4.1 pont szerinti jelentős késedelme miatt meghiúsul, a Partner a teljes nettó vállalkozói díj 50%-ának (ötven százalékának) megfelelő meghiúsulási kötbért köteles megfizetni és köteles a BUD ezt meghaladó esetleges kárát, ideértve a Ptk. 6:141.§ szerinti kárát is megtéríteni, a polgári jog általános szabályai szerint. A fizetett vagy esedékessé vált Késedelmi Kötbér a meghiúsulási kötbérbe beszámítandó.

4.3. BUD fenti 4.1 és 4.2 pontokban biztosított jogai nem értelmezhetőek a BUD egyéb jogszabály alapján a Partner szerződésszegése esetén fennálló jogainak korlátozásaként (ideértve többek között a kártérítés követelését). A teljesítés elfogadása nem jelenti azt, hogy BUD késedelmi kötbérigényéről lemondott volna.

4.4. A Partner teljes kártérítési felelősséggel tartozik a BUD felé azért, hogy harmadik személynek a Szerződés tárgyára ne legyen olyan joga, amely akadályozza vagy korlátozza a BUD jogszerzését, így különösen azért, hogy a Szerződés alapján esetlegesen elkészült szellemi alkotásokkal kapcsolatban sem a Partnernek, sem harmadik személynek – időbeli, területi és egyéb korlátozás nélkül – ne legyen olyan szerzői vagy egyéb joga, amely a BUD-ot bármilyen módon vagy mértékben akadályozza vagy korlátozza a szellemi alkotás felhasználásában (ideértve a sokszorosítást, a számítógéppel és elektronikus adathordozóra történő másolást, valamint az átdolgozást is). E kikötés nem vonatkozik azokra a – személyhez fűződő – szerzői jogokra, amelyek átruházása, illetve átszállása kogens jogszabály erejénél fogva kizárt. A Partner egyben – időbeli, területi és egyéb korlátozás nélkül – hozzájárul a művek BUD általi felhasználásához (beleértve a fentiek szerinti felhasználási módokat is). A fent meghatározott kötelezettség-vállalás teljesítésének, illetve hozzájárulás megadásának ellenértékét a BUD-ot a Szerződés alapján terhelő fizetési kötelezettség magában foglalja.

4.5. A Partner köteles megtéríteni a BUD-nak, a BUD alkalmazottainak, tisztségviselőinek és megbízottainak, valamint harmadik személyeknek a Szerződés teljesítésével összefüggésben okozott mindennemű kárát.

4.6. A szerződésből folyó, Partnert megillető bármilyen követelés engedményezése (ideértve annak faktorálását is), illetve bármilyen BUD-al szembeni követelésen zálogjog alapítása, annak egyéb módon való megterhelése csak a BUD előzetes írásbeli, cégszerűen aláírt jóváhagyásával lehetséges. Partner köteles a jóváhagyási eljárással, illetve az engedményezéssel, a követelés faktorálásával, azon zálogjog alapításával vagy annak egyéb módon való megterhelésével kapcsolatban a BUD oldalán felmerült adminisztratív terheknek, költségeknek a megtérítésére, mely megtérítendő összeg számítási alapja emberi erőforrás vonatkozásában 100 EUR + ÁFA / munkaóra, egyéb felmerült költség esetén az igazolt költség összege + ÁFA. BUD írásbeli hozzájárulását követően a Partner minden további számláján, egyéb, a fizetési feltételek és a kifizetés teljesítésének szempontjából releváns iratán köteles feltüntetni az engedményezés / faktorálás / zálogjog alapítás / egyéb módon való megterhelés tényét. Az engedményezés korlátozására vonatkozó fenti kikötés harmadik személyekkel szemben nem hatályos, azonban a korlátozás Partner általi megsértése esetén a BUD jogosult a Partner szerződésszegéséből eredő kárát a Partnerrel szemben érvényesíteni.

5. Titoktartási kötelezettség

5.1. A Partner köteles üzleti titokként kezelni a Szerződést, valamint az annak teljesítése során vagy azzal összefüggésben tudomására jutott, a BUD-ot érintő minden információt. A Partner ilyen információt sem a Szerződés hatályának fennállása alatt, sem azt követően a BUD előzetes, írásbeli hozzájárulása nélkül nem hozhat nyilvánosságra, harmadik személynek nem szolgáltathat ki és nem tehet hozzáférhetővé. A Partner felelős azért is, hogy alkalmazottai és közreműködői a jelen titoktartási kötelezettség tartalmát megismerjék, és annak eleget tegyenek, abban az esetben is, ha már nem állnak vele jogviszonyban. A jelen titoktartási kötelezettség nem alkalmazandó annyiban, amennyiben a mindenkori hatályos jogszabályok kogens jelleggel eltérően rendelkeznek.
6. Az ÁSZF közzététele és módosítása
6.1. A jelen ÁSZF magyar és angol nyelven készült, és azokat a BUD mindkét nyelven közzéteszi az internetes honlapján (www.bud.hu). A két verzió közötti eltérés esetén a magyar nyelvű verzió az irányadó.

6.2. BUD bármikor jogosult egyoldalúan módosítani az ÁSZF-et. Az ÁSZF módosítása a módosított magyar nyelvű verzió fenti honlapon történő közzétételét követő naptári naptól hatályos, és a hatályba lépését megelőzően létrejött Szerződéseket nem érinti.

6.3. Az ÁSZF módosítása esetén a BUD a honlapján közzéteszi az ÁSZF különböző időpontokban hatályos szövegét, és feltünteti a hatályba lépés dátumát.

7. Vegyes rendelkezések

7.1. A Felek kapcsolattartó személyeinek esetleges megjelölése kizárólag tájékoztatási célt szolgál, az önmagában nem hatalmazza fel az adott személyt a fél képviseletére. BUD azonban e-mailben, faxon vagy írásban kifejezetten úgy rendelkezhet, hogy a BUD kapcsolattartó személye(i) jogosult(ak) a Partner teljesítésének elfogadására (igazolására).

7.2. BUD nem vállal felelősséget arra az esetre, ha a Szerződés megkötését követő olyan jogszabály kerül kibocsátásra, kihirdetésre, visszavonásra vagy módosításra, amely azt követő kihatásaiban befolyásolja a Partner kiadásait és költségeit.

7.3. Az ÁSZF vagy a Szerződés szerinti írásbeli értesítéseket a Felek mindenkori bejegyzett székhelyének címére kell küldeni. Az ajánlott, tértivevényes küldeményként a fenti címre postára adott értesítést a kézbesítés megkísérlését követő harmadik munkanapon kézbesítettnek kell tekinteni, ha a tértivevény szerint a kézbesítés azért volt eredménytelen, mert a címzett ismeretlen, ismeretlen helyre költözött, az iratot nem vette át, vagy az átvételt megtagadta.

7.4. BUD a jelen ÁSZF Partner részére történő megküldésével tájékoztatta a Partnert arról, hogy tekintettel arra, hogy BUD nemzetközi kereskedelmi repülőteret üzemeltet, és a Szerződés tárgya a Repülőtér üzemeltetéséhez kapcsolódik, a Szerződés megszegése a BUD-nak és harmadik személyeknek jelentős károkat okozhat, beleértve adott esetben a légi forgalom zavartalanságának veszélyeztetését is.

7.5. A Partner a Szerződésben vállalt és ÁSZF-ben foglalt kötelezettségeinek teljesítése során valamennyi vonatkozó jogszabályi rendelkezést és szakmai előírást köteles betartani.

7.6. Felek nem felelnek kötelezettségeik elmulasztásáért, ha annak oka ellenőrzési körön kívül eső, előre nem látható és el nem hárítható külső tényező (pl. természeti katasztrófa, tűz, robbanás, háború, blokád, terrorcselekmény), azaz Vis major esemény volt. Felek azonban az ilyen jellegű eseményekről haladéktalanul, írásban kötelesek értesíteni egymást. Amennyiben az elháríthatatlan külső ok miatt a Szerződés teljesítése hatvan (60) napot meghaladó késedelmet szenved, bármelyik Fél jogosult a szerződéstől elállni. Ebben az esetben Felek a felmerült kárukat maguk viselik, egyebekben az eredeti állapot visszaállítására kell törekedni.

Annak érdekében, hogy valamely Vis major esemény a szerződéses kötelmek teljesítését akadályozó tényezőként felhozható legyen, a Szerződés teljesítésében akadályozott Félnek írásban tájékoztatnia kell a másik Felet a fenti különleges körülmények bekövetkeztéről. Ezt a tájékoztatást indokolatlan késedelem nélkül kell megtennie, feltéve, hogy a Vis major esemény ebben nem akadályozza. Az értesítésben meg kell jelölni a teljesítés várható késedelmét, amennyiben ez felmérhető az adott pillanatban.

Amennyiben a Vis major esemény megszűnik, úgy erről a tényről a másik Felet írásban értesíteni kell, továbbá lehetőség szerint tájékoztatni kell arról is, hogy a mentesülés indokát jelentő különleges körülmények miatt késedelmes intézkedéseket mikor foganatosítja.

7.7. A Szerződés módosítására kizárólag írásban van lehetőség a Felek közös megegyezésével.

7.8. A Szerződés és az ÁSZF értelmezésére, a vitás kérdések eldöntésére a magyar jog, különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) irányadó.