Általános Szerződéses Feltételek

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
- parkolási szolgáltatásra vonatkozóan -


1. ALKALMAZÁSI KÖR

1.1. A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: Feltételek vagy ÁSZF) – a Budapest Airport Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér Üzemeltető Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a cég rövidített elnevezése: Budapest Airport Zrt.; székhely: 1185 Budapest, BUD Nemzetközi Repülőtér; cégjegyzékszám: 01-10-044665; a céget nyilvántartó cégbíróság: a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; adószám: 12724163-4-44, csoport azonosító szám: 17781145-5-44, csoport közösségi adószám: HU17781145; a továbbiakban: Budapest Airport Zrt.) mint üzemeltető és a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér (a továbbiakban: Repülőtér) 1-es terminálnál található P+R, valamint 2-es termináljánál található, díjfizetés ellenében, a használati feltételek betartása mellett bárki által használható, sorompóval lezárt parkolót igénybe vevő ügyfele (a továbbiakban: Ügyfél) (a továbbiakban együttesen: Felek) között létrejövő jogviszony feltételeit tartalmazza.

1.2. Az Ügyfél a (www.bud.hu honlapon elérhető) Repülőtérrend, illetve a Feltételek megismerését és elfogadását ráutaló magatartással, az 1.1. pontban nevezett bármely parkolóba való behajtással ismeri el, a Felek között parkolásra vonatkozóan a kötelmi jogviszony a parkolójegy Ügyfél általi átvételével jön létre.

1.3. A Feltételek a mindenkori hatályos, kógens (eltérést nem engedő) jogszabályok keretein belül, azok figyelembevételével érvényesek.

1.4. A parkolóba vezető utak jogi szempontból közforgalom elől el nem zárt magánútnak minősülnek Budapest Főváros Kormányhivatal Közlekedési Felügyelőségének határozata alapján, a parkolók, a Premium Parkoló kivételével pedig közforgalom elől elzárt magánútnak minősülnek a Pest Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelőségének határozata alapján.

2. HASZNÁLATI FELTÉTELEK

2.1. A parkolóba való behajtáskor a beléptető terminálon lévő gomb megnyomásával parkolójegyet kell kérni, ezt követően a behajtás a sorompó automatikus felnyílásával válik lehetségessé. Behajtáskor a jármű rendszáma rögzítésre kerül (kivéve az 1-es terminálnál található P+R parkolóban). Kihajtásra a parkolási díj megfizetését követően van lehetőség, a sorompó felnyílását követően.

2.2. A Parkolót az Ügyfél saját kockázatára és saját felelősségére használhatja. Az Ügyfélnek a használat során különös figyelemmel kell lennie arra, hogy téli időszakban a Holiday Parkoló Lite esetében a hóeltakarítás és síkosság mentesítés – a parkoló burkolatára tekintettel nem megoldható, ezért a Parkolót az Ügyfél saját kockázatára és saját felelősségére használhatja.

2.3. A parkolók a hét minden napján, napi 24 órában üzemelnek. Az egyes parkolókba történő behajtás kizárólag akkor nem lehetséges, ha a parkoló megtelt, vagy a Budapest Airport Zrt. a parkolót rendkívüli esemény miatt lezárta.

2.4. A parkolók forgalmi rendjére a Budapest Airport Zrt. a KRESZ szabályait írja elő.

2.5. A járműveket úgy kell leállítani, hogy azok kizárólag a felfestett burkolati jelek által határolt parkolóhelyet, az elektromos töltőállomások igénybevétele esetén az arra kijelölt helyet foglalják el. Mozgáskorlátozottak számára az egyes parkolókban külön parkolóhelyek kerültek kijelölésre.

2.6. Rendkívüli események bekövetkeztekor (pl. terrortámadás, bombariadó) – amennyiben az Ügyfél a Repülőtér területén tartózkodik – az Ügyfél köteles a Budapest Airport Zrt. utasításainak eleget tenni.

2.7. Az Ügyfél köteles a parkolójegyet a parkolóból való kihajtásig gondosan megőrizni. A parkolójegy elvesztése esetén segítséget és információt a Terminál Parkolóban és Business Parkolóban található ügyfélszolgálat nyújt az Ügyfélnek.

2.8. Tilos a parkolókban különösen:
 a forgalmi rend szempontjából a KRESZ szabályainak megszegése;
 a parkoló normál üzemmenetének bármilyen akadályozása;
 a járművek leállítása a 2.5 pontban megjelölt helyeken kívül;
 a parkoló üzemeltetéséhez szükséges eszközök nem rendeltetésszerű használata; például, de nem kizárólagosan:
 A járművel tilos a sorompó előtt oly módon megállni, hogy az automatikus rendszámfelismerő kamerák ne tudják leolvasni a rendszámot. A járművel a sorompószigettel párhuzamosan, a bejárat bal oldalán felfestett fehér vonaltól legfeljebb 10 cm-re kell megállni;
 díjfizetés nélkül történő kihajtás a parkolóból, vagy ennek megkísérlése;
 a parkolókban a Budapest Airport Zrt. által elhelyezett bármilyen berendezés, továbbá a parkoló járművek rongálása;
 jármű szerelése, mosása.
 Utasok felvétele a repülőtéri pultokon kívül végzett, bármilyen jellegű üzletszerzési tevékenység révén (utasok megszólítása, figyelmük felhívása személyszállítási szolgáltatás [taxi, minibusz, autóbérlés, stb.] felajánlása céljából);
 A parkolók használata a Repülőtérrendnek a repülőtér bármely területén elkövetett megszegése kapcsán.

2.9. A parkolók használatát a Budapest Airport Zrt. vagy a Budapest Airport Zrt. megbízottjának személyzete zártláncú kamerarendszer vagy fényképezőgép segítségével felügyeli. A parkolók használatára vonatkozó szabályok bármely, a jelen ÁSZF 2.8 pontja szerinti megszegése esetén a Budapest Airport Zrt. személyzete jogosult a szabályszegést elkövető használónak a parkoló bejáratánál kapott parkolójegyét azonnali hatállyal érvényteleníteni, és a behajtás rögzített időpontjától kezdődően, minden megkezdett óra után 5000 Ft/óra (amely tartalmaza az ÁFÁ-t) parkolási pótdíjat (azaz felárat) felszámítani, mely pótdíj a parkolási díjat is magában foglalja. A pótdíj a Terminál Parkolóban található ügyfélszolgálaton fizetendő.

2.10. Amennyiben a parkolóban tartózkodó bármely személy megzavarja a parkoló üzemeltetési rendjét, úgy a Budapest Airport Zrt. személyzete jogosult őt a parkolóból kiutasítani. Ha a kiutasítás eredménytelen, a Budapest Airport Zrt. jogosult bejelentéssel élni az illetékes hatóságok irányába a parkolás rendjét megzavaró személy eltávolíttatása, illetve a parkoló biztonságos üzemmenetét veszélyeztető jármű akár nyilvános helyre történő szállítatása érdekében a szabálytalanságot előidéző Ügyfél költségére.

2.11. Az Ügyfél a parkolót egy darab jeggyel legfeljebb 60 nap időtartamra jogosult használni. Amennyiben az Ügyfél a járművel legkésőbb a 60. napon – díjfizetést követően – nem hagyja el a parkolót, a Budapest Airport Zrt. írásban tájékoztatást kér az Ügyfél által a parkolóban hagyott jármű tulajdonosáról/üzembentartójáról az illetékes hatóságtól a jármű típusa és rendszáma alapján. A hatóság adatszolgáltatása esetén a Budapest Airport Zrt. 8 napos határidővel írásban felszólítja a jármű tulajdonosát/üzembentartóját a jármű elszállítására és a parkolási díj egyidejű kiegyenlítésére. Vészhelyzet, rendkívüli esemény esetén az adatszolgáltatási kérelem benyújtására és a felszólításra a Budapest Airport Zrt. nem köteles, a további intézkedéseket e nélkül is megteheti. Az előbbi esetben, illetve a felszólítás eredménytelensége esetén, vagy ha az illetékes hatóságtól 30 nap alatt nem érkezett adatszolgáltatás, a Budapest Airport Zrt. gondoskodik a jármű szakszerű elszállíttatásáról és elhelyezéséről, melynek költségei a jármű tulajdonosát/üzembentartóját terhelik, továbbá a jármű elszállításától kezdődően rá száll át a kárveszély is. Az elszállíttatás tényéről, költségéről, illetve a jármű új, a repülőtér területén található parkolási helyéről a jármű tulajdonosa/üzembentartója írásban értesítésre kerül. Az elszállított jármű őrzéséről a Budapest Airport Zrt. nem gondoskodik. Az elszállítás tényét és a jármű külső állapotát a Budapest Airport Zrt. jegyzőkönyvben és fényképes dokumentációval rögzíti. A jármű tulajdonosa/üzembentartója köteles megfizetni a Budapest Airport Zrt. számára a parkolás kezdő időpontjától az elszállíttatás napjáig felmerült parkolási díjat, az elszállíttatás felmerült költségét, valamint 5000 Ft/jármű/nap tárolási díjat. Amennyiben a járműnek üzembentartója is van, vita esetén a fizetési kötelezettség elsődlegesen az üzembentartót terheli tekintettel arra, hogy az üzemben tartói minőség magában foglalja a gépjármű tényleges használatát. A jármű tulajdonosa/üzembentartója annak ellenére köteles fenti kötelezettségeinek eleget tenni, hogy esetlegesen nem ő hajtott be a járművel a parkolóba.

3. FIZETÉSI FELTÉTELEK

3.1. Az Ügyfél a parkolóba történő behajtáskor kapott parkolójegy alapján az adott parkolóra mindenkor érvényes díj megfizetésére köteles a parkolás befejeztével, de még a kihajtást megelőzően. Fizetésre a fizető automatáknál vagy a Terminál Parkolóban és Business Parkolóban található ügyfélszolgálaton van lehetőség.

3.2. A mindenkor érvényes parkolási díjak megtalálhatóak a www.bud.hu honlapon, illetve azokat az egyes parkolókban kifüggesztett táblák is jelzik.

3.3. A Terminál Parkolóban a mozgáskorlátozottak számára kijelölt helyen mozgáskorlátozott személyt szállító autóval történő parkolás a behajtás időpontjától számított 60 percig díjmentes. A kedvezmény a mozgáskorlátozott igazolvány bemutatásával, a Terminal Parkolóban található ügyfélszolgálatnál igényelhető.

3.4. A parkolójegy elvesztése esetén az adott parkolóban alkalmazott díj fizetendő, a behajtás rögzített időpontjától kezdődően a parkolás befejezésének időpontjáig. A parkolójegy elvesztése miatt ezen felül plusz díj nem fizetendő. Az Ügyfél helyettesítő parkolójegyet a gépjármű forgalmi engedélyének bemutatása után kap.

3.5. A megfizetett parkolási díjról ÁFÁ-s számla a következő módokon igényelhető:
a) a fizetés napján a Terminál Parkoló és a Business Parkoló ügyfélszolgálatán (automatánál történt fizetésnél a kiadott eredeti nyugta felmutatásával) papír alapú számla kerül kibocsátásra, vagy
b) utólagosan a parkolási díj automatánál történt fizetését követő 15 napon belül a fizetés után kiadott eredeti nyugta és a számlázási adatok postai úton történő megküldésével (postacím: Budapest Airport Zrt., 1185 Budapest, BUD Nemzetközi Repülőtér) elektronikus számla kérhető, melyhez a kérvényben e-mail cím megadása szükséges.

3.6. A parkolási díj, illetve (ha alkalmazandó, a fenti 2.9 pont szerinti) parkolási pótdíj megfizetésének elmulasztása esetén az Ügyfél a járművel nem jogosult a parkolóból kihajtani a díjfizetésig. Az ebből származó károkért a Budapest Airport Zrt. nem vállal felelősséget.

4. A BUDAPEST AIRPORT ZRT. FELELŐSSÉGE, A FELELŐSSÉG TERJEDELME, KORLÁTAI, FELTÉTELEI

4.1. A Budapest Airport Zrt. felelőssége az érvényes parkolójeggyel rendelkező, a kijelölt parkoló területén leparkolt gépjármű eltulajdonítása esetén keletkezett kár részbeni megtérítésére terjed ki a következő feltételek mellett.

4.2. A Budapest Airport Zrt. a parkoló területén parkoló gépjármű eltulajdonításából keletkezett kár megtérítésére vonatkozóan biztosítási kötvénnyel rendelkezik. A Budapest Airport Zrt. a bekövetkezett kárnak csak azt a részét téríti meg, amelyet a biztosítási kötvénye alapján a biztosítótársaság a károsultnak vagy részére a káreseménnyel kapcsolatban megfizet. Előzőekre tekintettel nem kerül megtérítésre a kár, ha a biztosítási kötvény rendelkezései szerint a biztosítótársaságot nem terheli kockázatviselési, helytállási kötelezettség, illetve nem kerül megtérítésre a kár azon része, amelyet a biztosítótársaság a kötvény alapján eleve nem köteles megtéríteni (ideértve különösen az önrész összegét – 20%, de minimum 250.000,-Ft/káresemény, illetve a kártérítési limiten felüli összeget – kártérítési limit: 20.000.000,-Ft/káresemény). A kártérítés megfizetésére a biztosítótársaság teljesítésével kerül sor.

4.3. A kártérítési felelősség a károsult ténylegesen felmerülő vagyoni kárára, azaz a károkozó körülmény folytán a károsult vagyonában beállott értékcsökkenésre vonatkozik (a közvetett és a következményi károk, illetve az elmaradt vagyoni előny kapcsán a Budapest Airport Zrt. kifejezetten kizárja a felelősségét). Nem terjed ki a kockázatviselés továbbá különösen
 a gépjárműbe beépített audio berendezésben, a járműben elhelyezett poggyászban, rakományban keletkezett károkra;
 a gépjármű alkatrészeinek, tartozékainak eltulajdonításából eredő károkra,
 az olyan kárra, melyet a biztosított (vagy olyan személy, akinek magatartásáért felelős) okoz.

4.4. A Budapest Airport Zrt.-t kártérítési kötelezettség nem terheli továbbá abban az esetben sem, amennyiben az alábbi kötelezettségek, rendelkezések teljesítését az Ügyfél vagy a képviseletében eljáró személy vagy olyan személy, akinek a magatartásáért az Ügyfél felelős, elmulasztja, megszegi, azoknak nem maradéktalanul tesz eleget:
i. az Ügyfél haladéktalanul büntető feljelentést köteles tenni a rendőrhatóságnál, illetve a Budapest Airport Zrt. 9.3. pontban meghatározott ügyfélszolgálatával is fel kell venni a kapcsolatot, a jelen Feltételek mellékletét képező káresemény-bejelentőn a Budapest Airport Zrt. számára is haladéktalanul be kell jelentenie a káreseményt, meg kell adnia az igényelt adatokat, meg kell tennie az abban foglalt további nyilatkozatokat;
ii. az Ügyfélnek rendelkeznie kell a gépjármű indítókulcsaival, forgalmi engedélyével, a vonatkozó parkolójeggyel, ezeket be kell mutatnia a Budapest Airport Zrt. és / vagy a biztosítótársaság számára;
iii. az Ügyfél a parkolót rendeltetésének megfelelően, a használati feltételeket betartva köteles használni;
iv. az Ügyfélnek a káresemény megelőzése érdekében minden tőle elvárható intézkedést meg kell tennie; a Budapest Airport Zrt. mentesül a kártérítési kötelezettség alól, ha bebizonyosodik, hogy a gépjármű eltulajdonítása olyan, az Ügyfél vagy olyan személy, akinek a magatartásáért az Ügyfél felelős, felróható magatartását kihasználva történt, amely jelentősen megkönnyítette, lehetővé tette a gépjármű eltulajdonítását (pl. a gépjárművet annak elzáratlanul vagy őrizetlenül hagyott és előzetesen megszerzett indítókulcsának a felhasználásával lopták el, a parkolót a gépjárművel a gépjárműben hagyott parkolójegyet felhasználva hagyták el, vagy az Ügyfél egyéb felróható magatartását használták ki /ideértve a nem rendeltetésszerű parkoló-használatot, a használati feltételek megszegését/) vagy ezen személyek felróható magatartása megakadályozta, késleltette a bűncselekmény időben történő felismerését;
v. az Ügyfél a káreseménnyel, illetve a kár megtérítésével kapcsolatban köteles folyamatosan és megfelelően együttműködni a Budapest Airport Zrt-vel, illetve a biztosítótársasággal, ezzel kapcsolatban köteles minden szükséges nyilatkozatot megtenni, cselekményt elvégezni.

4.5. A fentieken túlmenően a Budapest Airport Zrt. semmilyen felelősséget nem vállal. A jármű őrzéséért, a parkolás vagy bármely más tevékenység során a járműben keletkezett károkért, a járműben elhelyezett tárgyakért, értékekért a Budapest Airport Zrt. nem vállal felelősséget. A vagyonvédelmet az Ügyfél a jármű megfelelő lezárásával és az értéktárgyat nem látható helyen hagyásával köteles biztosítani.

5. A FELTÉTELEK KÖZZÉTÉTELE ÉS MÓDOSÍTÁSA

5.1. A jelen Feltételek magyar és angol nyelven készülnek, és azokat a Budapest Airport Zrt. közzéteszi az internetes honlapján (www.bud.hu). A két változat közötti bármely eltérés esetén a magyar nyelvű változat irányadó és az értelmezés alapjául szolgáló változat.

5.2. A Feltételek módosítására a Budapest Airport Zrt. bármikor egyoldalúan jogosult. A Feltételek módosítása a módosított Feltételek közzétételét követő naptári naptól hatályos, és a hatálybalépést megelőzően létrejött jogviszonyokat nem érinti.

5.3. A Feltételek módosítása esetén a Budapest Airport Zrt. a honlapján közzéteszi a Feltételek különböző időpontokban hatályos szövegét, és feltünteti a hatálybalépés dátumát.

5.4. A Feltételek hatályos szövege nyomtatott formában megtekinthető a Terminál Parkolóban és a Business Parkolóban található ügyfélszolgálaton.

6. PANASZKEZELÉS

6.1. A jelen Feltételek alapján nyújtott szolgáltatással kapcsolatos bármilyen panaszt a 9.3. pontban meghatározott ügyfélszolgálati elérhetőségekre lehet megküldeni.

7. SZEMÉLYES ADATOK

7.1. Az Ügyfelek személyes adatainak kezelésére vonatkozó adatkezelési szabályzat megtalálható a www.bud.hu honlapon.

7.2. Az adatok a káresemény biztosítónak való bejelentéséhez és a feltételek fennállása esetén a biztosító eljárásához, ügyintézéséhez szükségesek.

8. IRÁNYADÓ JOG, JOGVITÁK RENDEZÉSE

8.1. A Feltételekben nem szabályozott vitás kérdésekre, valamint a Feltételek érvényességére, hatályára és értelmezésére vonatkozóan a magyar Polgári Törvénykönyv, valamint a vonatkozó egyéb magyar jogszabályok mindenkor hatályos rendelkezései az irányadóak, ide nem értve a nemzetközi magánjog szabályait. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben továbbá a Repülőtérrend és az illetékes hatóságok előírásai is irányadók.

8.2. A Feltételekkel összefüggésben a Felek között felmerült esetleges vitás kérdések eldöntése érdekében Felek a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény szerint hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósághoz fordulhatnak.

9. VEGYES RENDELKEZÉSEK

9.1. A jelen ÁSZF 2015. február 1. napjától, határozatlan ideig hatályos. A Jelen ÁSZF hatályon kívül helyezi „A Budapest Airport Zrt. által az őrzött parkolóban elhelyezett gépjárművekkel kapcsolatban vállalt felelősségre vonatkozó Általános Szerződési Feltételeket”.

9.2. A Feltételek szerinti írásbeli értesítéseket a Felek mindenkori bejegyzett székhelyének vagy lakóhelyének címére kell küldeni. Az ajánlott, tértivevényes küldeményként a fenti címre postázott értesítést a kézbesítés megkísérlését követő harmadik munkanapon kézbesítettnek kell tekinteni, ha a tértivevény szerint a kézbesítés azért volt eredménytelen, mert a címzett ismeretlen, ismeretlen helyre költözött, az iratot nem vette át, vagy az átvételt megtagadta.

9.3. A Budapest Airport Zrt. ügyfélszolgálatának elérhetőségei:
 e-mailen a puo@bud.hu címen,
 telefonon a +36 1 296 8553 telefonszámon,
 személyesen a Terminál parkolóban található ügyfélszolgálaton.

9.4. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy az illetékes hatóságok (rendőrség, Terrorelhárítási Központ, Alkotmányvédelmi Hivatal) az Ügyfelet a parkolók területén feltartóztathatják, átvizsgálhatják, egyéb intézkedést alkalmazhatnak vele szemben.

9.5. A Repülőtér parkolóinak használatára egyebekben a www.bud.hu honlapon megtalálható, illetve a parkolókban kihelyezett további feltételek vonatkoznak.

9.6. Jelen ÁSZF melléklete:
- Káresemény-bejelentő

Dokumentumok

 P Foglaljon online és
parkoljon olcsóbban!
Terminál:
Behajtás:
Kihajtás:
Akciós kód:
 TOVÁBB Visszatérő vásárló
Foglalások kezelése

Reptéri okosparkolás

Reptéri okosparkolás

Hiszitek vagy sem, a reptéren parkolni megéri. Parkolóink kihasználtsága egyre nagyobb, és egyre több ember érzi úgy, hogy érdemes saját autóval érkezni ide. Ez nagyrészt az online parkolás-foglalási rendszernek, de a biztonságnak és a mindig megújuló kínálatnak is köszönhető. Tovább »